Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oficiálna stránka obce Nižný Kručov - Obecný úrad

Samospráva
Starosta obce

Ján Čaraba
starosta obce


email kontakt:


obec@niznykrucov.sk
Rychtári a starostovia

prehľad od roku 1890 - 1990

 • 1990-1994...Bartolomej Imrich

 • 1994-1998...Bartolomej Imrich /HZDS/

 • 1998-2002...Štefan Čaraba /DÚ Slovenska/

 • 2002-2006...Stanislav Boroš /SMER,SNS,HZDS/

 • 2006-2010....Vladimíra Hermanovská /KDH/

 • 2011-2014...Mgr.Vladimíra Hermanovská (KDH)

 • 2014-2018...Mgr.Vladimíra Hermanovská (KDH, SIEŤ)

 • 2018 - .... ....Ján Čaraba


Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 13 Starosta
1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.

Starosta

 • a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,

 • b) vykonáva obecnú správu,

 • c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom,

 • d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.


Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch obce.

 • 6. Môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné.

 • 7. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť.


Obecný úrad

Úradné hodiny:
Pondelok: 7.30 - 15.30 hod.
Utorok:
7.30 - 15.30 hod.

Streda: 7.30 - 15.30 hod.

Štvrtok: 7.30 - 15.30 hod.

Piatok: 7.30 - 15.30 hod.

Sobota: voľno
Nedeľa: voľno

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.§ 16 Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu.

2. Obecný úrad najmä

 • a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva,

 • b) zabezpečuje odborné podklady na rokovanie obecného zastupiteľstva

 • c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu,

 • d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.


3. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky